betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt; hierna te noemen “de patiënt”, en de fysiotherapeut/ manueel therapeut/ oedeemtherapeut/ oncologiefysiotherapeut/ sportfysiotherapeut; hierna te noemen “de fysiotherapeut”. Deze betalingsvoorwaarden zijn zichtbaar opgehangen in de praktijk en een kopie exemplaar kan door de patiënt meegenomen worden.

Afspraken die door de patiënt niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor debehandeling afgezegd te worden, zoals ook vermeld staat op uw afsprakenkaartje en in de praktijkinformatiefolder. Als de telefoon niet bemand is kunt u het antwoordapparaat inspreken,ook ’s avonds en in het weekend.

Bij het niet afzeggen, of afzeggen binnen 24 uur vóór de afspraak, ziet de fysiotherapeut zich genoodzaakt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt; hiervoor hanteren wij onze praktijk tarieven (zie tarievenlijst).

De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank of giro-incasso, dan wel een ondertekende

betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste

dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna

ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik

is gemaakt van de bank of giro-incasso, dan wel van de ondertekende betalingsopdracht.

Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd om over de verschuldigde

hoofdsom, of het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop

van een jaar het bedrag, waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen,

dan wel derden daarmee te belasten. Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide

kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan,vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 20 euro (alles exclusief omzetbelasting).

Deze betalingsvoorwaarden gelden niet voor patiënten/cliënten die een bewegingsprogramma dan wel aangepast fitnessprogramma volgen binnen deze praktijk. Tevens gelden deze voorwaarden indien een zorgverzekeraar niet tot betaling overgaat vanwege redenen die de behandelaar niet aangaan.

betalingsvoorwaarden 2018

U kunt de betalingsvoorwaarden HIER downloaden.

terug naar boven